รพ.ขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการ “Energy Saving Day 2018”

             รพ.ขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการ “Energy Saving Day 2018” โดยมี นายแพทย์ชูเกียรติ วงศ์นิจศีล รองผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและการคลัง โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวรายงานโดย พญ.วนาพร วัฒนกูล ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายจัดการพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติบําบัด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจําลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

จากสภาวะปัญหาและผลกระทบวิกฤติพลังงานที่เกิดขึ้น ประกอบกับแนวโน้มการเพิ่มของราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงพยาบาลขอนแก่น สูงขึ้นทุกๆ ปี โรงพยาบาลขอนแก่นจึงได้มุ่งมั่นที่จะดําเนินการลดการใช้พลังงานอย่างจริงจัง และกำหนดให้การประหยัดพลังงาน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหารงานของโรงพยาบาล ที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้งานการทบทวนการใช้ทรัพยากรสุขภาพ (UR) จัดทําโครงการ “โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมใจอนุรักษ์พลังงานเพื่อพ่อหลวง” ขึ้น โดยงานประชุมวิชาการ “Energy Saving Day 2018” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการนี้

กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดผลงานอนุรักษ์พลังงานนําเสนอด้วยโปสเตอร์, กิจกรรม Talk Show พลังงานเรื่อง Smart Energy วิทยากรโดย ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และช่วงบ่าย มีการประกวด Miss Green Princess 2018