รพ.ขอนแก่น จัดงานมหกรรม Best practice model for health literacy

โรงพยาบาลขอนแก่นจัดงานมหกรรม Best practice model for health literacy เวที Show & Share “Health literacy unit หน่วยงานส่องซอดด้านสุขภาพ” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี และห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี  นพ.เสกสรร สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นและเครือข่าย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมให้เกิดหน่วยงานต้นแบบเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนประชาชน และผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย จำนวน 200 คน กิจกรรมในงาน มีการมอบเกียรติบัตรหน่วยงานรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกวดเทคนิคการนำเสนอของหน่วยงานรอบรู้ด้านสุขภาพ และประกวดโปสเตอร์ Info graphic สื่อสุขภาพ