รพ.ขอนแก่น จัดงานเลี้ยงส่ง นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ 22 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดงานเลี้ยงส่ง นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

โดยช่วงเช้าเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงพยาบาลขอนแก่น

ช่วงเที่ยง คณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมจัดงานเลี้ยง “ส่งพลังใจ ไปเมืองจันท์” ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  ชั้น ๔ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี