รพ.ขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3

              วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2561 เพื่อประสานงาน ติดตามงาน และสรุปโครงการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของคณะทำงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงานระยะที่ 12)  ณ ห้องประชุมแก่นเพชร ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น