รพ.ขอนแก่น จัดอบรมบุคลากรหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย” รุ่นที่ 2

             วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมบุคลากรหลักสูตรการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เตรียมความพร้อมด้านอัคคีภัย รู้จักบทบาทของตนเองในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้จริงตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของโรงพยาบาลขอนแก่น
            คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้จัดการอบรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดทั้งหมด 3 รุ่น เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นได้ผลัดเปลี่ยนเวรเข้ารับการอบรมให้ได้มากที่สุด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น มาเป็นวิทยากรหลักทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ