รพ.ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”   ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมี  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”  นั้น เพื่อให้ข้าราชการใหม่รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดีด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพื่อให้ข้าราชการใหม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กพ. กำหนด โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 25  ธันวาคม  2561 รวมระยะเวลา 10 วัน ซึ่งในรุ่นนี้ มีบุคลากรที่เข้ารับการอบรมข้าราชการใหม่ จำนวน 46 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 45 คน และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน