รพ.ขอนแก่น จัด โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ (Pre-Hospital Emergency Nurse : PHEN) รุ่นที่ 20

โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ (Pre-Hospital  Emergency  Nurse : PHEN)  รุ่นที่ 20  ณ  โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2562    โดยมี  นพ.สมคิด  เลิศสินอุดม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการฯ เป็นประธาน

วัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการฯ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ออกปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ    และเพื่อการสร้างเจตคติที่ดีในการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นการสร้างเครือข่ายในระดับประเทศ เน้นการเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง  สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพจากภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ จำนวน 106 คน