รพ.ขอนแก่น ซ้อมแผนสาธารณภัย และซ้อมแผนบริรักษ์ ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ ซ้อมแผนสาธารณภัย และซ้อมแผนบริรักษ์ ประจำปี 2562 โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน

วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนเผชิญเหตุการณ์อุบัติภัยกลุ่มชน ของโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์อุบัติภัยกลุ่มชน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เป็นการทบทวนและเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ ของศูนย์สื่อสารสั่งการทางการแพทย์

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากรในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และบุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น ทีมปฏิบัติการลูกข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ขอนแก่น บุคลากรในศูนย์สื่อสารสั่งการโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีเครือข่ายกู้ชีพทั้งจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 ท่าน