รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ในโครงการประกันสังคมปี 2561

โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและรับการประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ปี 2561  เพื่อตรวจประเมินตามมาตรฐานสถานพยาบาลทั้ง 11 มาตรฐาน ได้แก่  1. มาตรฐานบริการผู้ป่วยใน   2. มาตรฐานบริการผู้ป่วยนอก   3. มาตรฐานบริการผู้ป่วยหนัก   4. มาตรฐานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   5. มาตรฐานบริการศัลยกรรม   6. มาตรฐานบริการวิสัญญี 7. มาตรฐานบริการเภสัชกรรม   8. มาตรฐานบริการพยาธิวิทยา  9. มาตรฐานบริการรังสีวิทยา  10. มาตรฐานบริการเวชระเบียน   11. มาตรฐานทั่วไป

วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลครั้งนี้  เพื่อประกอบการพิจารณาสถานพยาบาลในดวงใจ ปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 – 16.00  น. ณ ห้องประชุมแก่นเพชร ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี