รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00-11:30 น. นพ.สมศักดิ์ ประฎิภาณวัตร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะจากกรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งในวันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สั่งการ, งานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน และศูนย์คลังเลือดกลาง เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลความพร้อมด้านทรัพยากร ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการอบรมจากสมาคมนักบริหารสาธารณสุขฯ

โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการอบรมจากสมาคมนักบริหารสาธารณสุขฯ จำนวน 43 คน พร้อมด้วยอาจารย์และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 คน รวม 55 คน ซึ่งสมาคมนักบริหารสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  และชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 6 ประจำปี 2562  ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการสิ่งแวดล้อม”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 15 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมประมุข  จันทวิมล  ชั้น 4 อาคารสิรินธร

รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี

โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย พญ.นาตยา มิลส์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 23 คน   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมี พญ.จรรยาภรณ์ รัตนโกศล บรรยายเรื่อง One Stop Crisis Centre ผลการบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรี ในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์   และเรื่อง Fast  track Service for High-risk Pregnancies  ระบบบริการทางด่วนการดูแลและส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดย พญ.ฐิติพร  สิริวชิรชัย พร้อมทีมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน