รพ.ขอนแก่น ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา และคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบทบาทและภารกิจด้านการป้องกันอุบัติเหตุฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์การจราจร โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ, นพ.ธวัชชัย อิ่มพูล ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และ นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ได้นำเสนอบทบาทของศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกฯ จากนั้น ได้เยี่ยมชมศูนย์สื่อสารและสั่งการ, ศูนย์ Training, หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ, หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ, งานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน และศูนย์ควบคุมความเร็วของตำรวจทางหลวง ซึ่งอาจารย์ได้ชื่นชมผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ทีมงานเข้มแข็ง และมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งฝึกงานแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์การจราจรได้เป็นอย่างดี