รพ.ขอนแก่น ต้อนรับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ  หัวหน้าพยาบาลและรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย นำทีมโดย พลตรีมนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119   เพื่อเข้าทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคเงินเยี่ยมผู้ป่วยเด็กและมอบของ ในพื้นที่ในโรงพยาบาลขอนแก่น  เมื่อในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร และผู้ป่วยในหอผู้เด็ก ในโรงพยาบาลขอนแก่น