รพ.ขอนแก่น ต้อนรับ Dr. Soumya Swaminathan รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก

เมื่อวันอาทิตย์ที่  26 สิงหาคม 2561  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย พญ.นาตยา  มิลล์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นพ.วิทยา  ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการองค์การความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ Dr. Soumya  Swaminathan  รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลขอนแก่น  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อสำรวจการปฏิบัติงานในระบบ UHC ของสำนักงานระบบประกันสุขภาพ  และการดำเนินงานบูรณาการ ทั้งด้านการป้องกันการบาดเจ็บ, การบริการการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาล, ศูนย์สื่อสารสั่งการ, โครงสร้างและระบบการบริการในห้องฉุกเฉิน,  ระบบการดูแลผู้ป่วย Fast Track , ระบบข้อมูลการบาดเจ็บ, ระบบการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน, ระบบการบริหารจัดการของศูนย์อุบัติเหตุ, รูปแบบของ Safety Ambulance และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นอกจากนี้ โรงพยาบาลขอนแก่นยังได้นำเสนอผลงานของหน่วยไตเทียม และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท