รพ.ขอนแก่น ผ่านการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จาก สรพ. 3 ระบบ

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบประกาศนียบัตรสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 3 ระบบ ได้แก่ 1) การดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง 2) การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 3) ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บ ในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National forum ครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ซึ่งในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับเชิญให้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ ภายใต้แนวคิด Synergy for Safety and Well-Being จำนวน 1 บูธ 9 โปสเตอร์ และมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ จำนวนทั้งหมด 6 เรื่อง

โดยแบ่งเป็นนำเสนอประเภทโปสเตอร์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

1) เรื่อง “ผลการใช้น้ำมันงาเพื่อป้องกันหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับยา Amiodarnone The Effect of Sesame Oil for Prevention Phlebitis from Amiodarone Injection โรงพยาบาลขอนแก่น” โดย นางสาวปรัชญาภรณ์ ประเสริฐสังข์

2) เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน แบบบูรณาการ โรงพยาบาลขอนแก่น” โดย นพ.สุทธิเทพ ดวงศร, นางจิราพร  น้อมกุศล, นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร, นางรัตนา ทองแจ่ม

3) เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายในระบบบริการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน (Home Ventilator) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น” โดย นพ. พรอนันต์ โดมทอง, นาง มรดก หมอกไชย,นางสาวพิศมัย จ้ายหนองบัว

นำเสนอประเภทงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

1) เรื่อง “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดที่ได้รับการรักษาด้วยการลดอุณหภูมิกาย” โดย นางสาวทิวากร กล่อมปัญญา

2) เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (rt-PA) แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น” โดย น.ส.กรัณย์พิชญ์  โคตรประทุม

3) เรื่อง “การพัฒนา Smart heart care application ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด” โดย นางศิราณี  คำอู