รพ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการ” ณ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นฯ

โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย พญ.ฐิติพร สิริวชิรชัย หัวหน้ากลุ่มสูติ-นรีเวชกรรม และภาคีเครือข่าย ได้แก่ คุณดรุเนศ สุวรรณศรี ผู้จัดการสาขาเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด, คุณพิศ ภิรมกิจ จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น และคุณอุสนีย์ ศิลปศร นายประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ”
ณ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.๐๐ – 16.0๐ น

โดยโรงพยาบาลขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างชาติ สร้างคนตั้งแต่เยาว์วัย จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสนับสนุนใน “การจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการ” เพื่อสนับสนุนให้มารดาที่ทำงานนอกบ้านได้ให้นมลูกได้อย่างต่อเนื่องหลังจากกลับมาทำงาน และเพื่อให้ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการขยายมุมนมแม่ในถานประกอบกิจการครอบคลุมทั้งจังหวัดขอนแก่นต่อไปในอนาคต