รพ.ขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 4 พร้อมมอบวุฒิบัตร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 4 (Nurse Development : Towards New Era of Effective Management)  โดยมี พญ. นาตยา  มิลล์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน และมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นและระดับกลางของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลในเครือข่ายให้เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีความรู้  ความสามารถ ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาในการจัดอบรม ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น