รพ.ขอนแก่น ร่วมกับ สสจ. และ เทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ “อาหารสะอาดปลอดภัย ในช่วงเทศกาลกินเจ 2561”

โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์ “อาหารสะอาดปลอดภัย ในช่วงเทศกาลกินเจ 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจแนะนำ กำกับดูแลการจัดการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการค้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ตั้งแต่การคัดเลือกการล้าง การเตรียมประกอบ – ปรุงอาหารเจให้สุก สะอาด และปลอดภัย พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียขั้นต้นในอาหาร (SI 2) ตรวจสอบสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารโดยเฉพาะผัก ผลไม้ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจับจ่ายผัก ผลไม้ และอาหารเจที่ปลอดภัยแก่ผู้ค้าและผู้บริโภคในตลาดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้

1. ตลาด อ.จิระ

2. ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร

3. ตลาดสดเทศบาล 1

4. ตลาดสดเทศบาล 3

5. ตลาดบางลำภู

6. ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์