รพ.ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3/2562

โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 นำโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น, นายนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ สนามหน้าอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมประกอบด้วย การจัดบูทสาธิตวิธีการ CPR การช่วยฟื้นคืนชีพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะหารือแลกเปลี่ยน เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นร่วมกันในด้านต่างๆ ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อร่วมแรงร่วมใจพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

รพ.ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2561  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย  นพ.สุรชัย  สราญฤทธิชัย  รองผู้อำนวยการอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  ร่วมจัดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น”   โดยมี นายสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  และกล่าวรายงานโดย  นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น

 

เนื่องจากเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  โรงพยาบาลขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องลดการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  หรือบุคคลในครอบครัว  ให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงตลอดจน  สร้างสังคมให้ความสงบสุข

 

กิจกรรมประกอบด้วย  เดิน – วิ่ง  เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยนงานต่างๆ การแสดงของเด็กและเยาวชน  ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์กรเครือข่ายแนวร่วมป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  นักเรียน / นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 3,000 คน