รพ.ขอนแก่น ร่วมจัดโครงการรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561  โรงพยาบาลขอนแก่น โดย กลุ่มงานทันตกรรม และ ฝ่ายทันตสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ คณะกรรมการเพื่อการติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านรากฟันเทียมเพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 ณ คลินิกทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ  ห้องประชาสโมสร 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดูแลติดตามดูแล แก้ปัญหา ผู้ป่วยที่มีรากฟันเทียม ของโครงการฯ  จัดระบบการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยในโครงการในกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือขาดทันตบุคลลากรในพื้นที่ โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมคือ  ทันตแพทย์ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

 

โดยโครงการรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ มีดังนี้

  1. โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เริ่มตั้งแต่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว  ฝังรากเทียม “ฟันยิ้ม” จำนวน 106 ราย /212 ราก  ลักษณะรากเทียม คือ เป็น ball attachment ที่มี O- ring เป็นสีใส และไม่มี metal housing
  2. โครงการรากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โครงการนี้ในหลวงท่านพระราชทานนามว่า “ข้าวอร่อย” เริ่มทำเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว ฝังรากเทียมให้ผู้ป่วย 67 ราย 134 ราก รากเทียมมีลักษณะเด่นคือ มี Ball attachment ที่มี O-Ring เป็นสีดำและมี metal housing ฝังอยู่ในฟันเทียม
  3. โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมงคลเสด็ตเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (ครองราชย์ 70 ปี) เป็น รากเทียมขนาดเล็ก 3.0 มม. หรือเรียกกันว่า Mini implant ฝังให้ผู้ป่วยไปประมาณ 6 ราย 12 ราก (นับเป็นราก ไม่นับเป็นเคส) และจะทำในเคสที่เป็นฟันปลอมบางส่วนถอดได้ รากเทียม มี attachment เป็น Equator (ไม่ใช่ Ball) มี retentive cap ทำด้วย nylon และมี metal housing ฝังอยู่ในฟันเทียม
  4. โครงการฟันเทียม และรากฟันเทียม พระราชทาน 999 ชุด จากมูลนิธิ ทันตนวัตกรรม ในปี 2555 โดยลักษณะ รากเทียมเป็นรากเดี่ยว รองรับครอบฟัน โดยได้ดำเนินการฝังรากเทียมและทำครอบฟันบนรากเทียม จำนวน 24 ราก

โครงการทั้งหมด ได้บริการผู้ป่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางโครงการฯ ซึ่งประขาชนที่ได้รับการทำรากฟันเทียมทุกโครงการ ได้รับมีความสุข สามารถเคี้ยวอาหาร กินของที่ชอบที่อยากกินได้ อย่างไรก็ตามทุกการรักษาทางทันตกรรม  จำเป็นต้องมีการติดตามบำรุงรักษาและดูแลภายหลังการใช้งานที่ดี ที่ถูกต้อง สม่ำเสมอและต้องได้รับแก้ไขภาวะแทรกซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นได้ตามกาลเวลาอย่างทันท่วงที จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ