รพ.ขอนแก่น ร่วมต้อนรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะ  เนื่องในโอกาสการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัด และการขับเคลื่อน Service  Plan ของโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น