รพ.ขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมงบลงทุน/ครุภัณฑ์ ศูนย์แพทย์ขอนแก่น

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นพ.ชวศักดิ์ กนกกัณฑพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมงบลงทุน/ครุภัณฑ์ศูนย์แพทย์ขอนแก่น ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  และนอกจากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์  KKSimTEC, อาคารหอหญิง 8 ชั้น, อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต และที่อาคารศูนย์แพทย์  โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562