รพ.ขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวบ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,    ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7, นายแพทย์อุดม ภู่วโรดมสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 7 , นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,  นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า นโยบายคลินิกหมอครอบครัวเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปัจจุบันได้มีการเปิดบริการคลินิกหมอครอบครัวในทุกจังหวัดของประเทศไทย จึงได้เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อชื่นชมโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้จัดระบบบริการปฐมภูมิคลินิกหมอครอบครัวในเขตเมืองได้อย่างครอบคลุม โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วัด และโรงเรียน ในการร่วมจัดบริการโดยการสนับสนุนสถานที่ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นแม่ข่ายในการจัดส่งเวชภัณฑ์ และรับตัวอย่างเลือดมาตรวจที่โรงพยาบาลขอนแก่น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ

 

ด้านนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า การจัดบริการคลินิกหมอครอบครัวของโรงพยาบาลขอนแก่น มีผลลัพธ์เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ สามารถลดภาระความแออัดในโรงพยาบาลขอนแก่นได้ โดยผู้ป่วยได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทำให้ประชาชนมาใช้บริการที่คลินิกหมอครอบครัวทุกแห่งรวมกันวันละกว่า 1,000 คน ปีละเกือบ 400,000 คน ลดระยะเวลาการรอคอยจาก 184 นาทีที่โรงพยาบาลขอนแก่น เหลือเฉลี่ยอยู่ที่ 46 นาทีที่คลินิกหมอครอบครัว (น้อยที่สุด 10 นาที) ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลประมาณ 400 บาท ต่อครั้งต่อคน สามารถลดรายจ่ายได้ถึง 443.1 ล้านบาทต่อปี (ประมาณการค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล 700 บาทต่อบริการ/ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 300 บาทต่อบริการ) นอกจากนั้น ยังเกิดผลดีกับประชาชนที่สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและใกล้บ้านมากขึ้น ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 10 นาที ในการเข้าถึงหน่วยบริการ

 

โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จดังกล่าว มาจากการที่มีแพทย์ไปอยู่ประจำและมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความพร้อมในการดูแล เรียกได้ว่าเป็น One stop service คือ ได้รับบริการเหมือนมาที่โรงพยาบาลขอนแก่น ยา เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ก็เหมือนกับที่โรงพยาบาลขอนแก่น ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจ เชื่อถือ และศรัทธาในการมารับบริการ พร้อมทั้งมีระบบเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม ครบทุกมิติ ทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู นับได้ว่าโรงพยาบาลขอนแก่นสามารถเป็นต้นแบบในประเทศไทยในการมาศึกษา ดูงานด้านคลินิกหมอครอบครัวได้