รพ.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน พร้อมด้วย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 7 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับนโยบายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมีประเด็นสำคัญ 3 ด้าน ได้เเก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการทำงานในรูปเเบบเขตสุขภาพ ให้ตอบสนองต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมการบูร อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี