รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ วัดป่าวิเวกธรรม โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการตติยภูมิขั้นสูง นางรัชนีกร มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โดยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อน้อมถวายพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมในพิธี