รพ.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินโครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

            วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงนาตยา มิสล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินโครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “หน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอเมืองขอนแก่นโมเดล” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลขอนแก่น ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           โดยความร่วมมือในการตั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ให้สามารถค้นหาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างทั่วถึง อันจะนำไปสู่การส่งต่อเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ