รพ.ขอนแก่น ร่วมในโครงการปอดปลอดควันบุหรี่ เริ่มต้นวันนี้ วันงดสูบบุหรี่โลก

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมการจัดกิจกรรม “โครงการปอดปลอดควันบุหรี่ เริ่มต้นวันนี้ วันงดสูบบุหรี่โลก” เนื่องในสัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี และนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวรายงาน
สำหรับการจัดโครงการปอดปลอดควันบุหรี่ เริ่มต้นวันนี้ วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ และหน้าเก่าเข้าถึงกระบวนการบำบัดได้สะดวก อีกทั้งให้คนไทยเห็นถึงโทษ พิษภัย อันตรายของบุหรี่ ควันบุหรี่มือสาม และภัยคุกคามที่ธุรกิจยาสูบมีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ทั้งนี้ยังมีเครือข่ายต่างๆ มาร่วมจัดนิทรรศการ สื่อความรู้ต่างๆ การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ ข้อมูล ผลกระทบจากบุหรี่ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษ ภัย ของบุหรี่ เล่นเกม แจกของรางวัลต่างๆ มากมาย จากภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, สำนักการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น, สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, โรงเรียนเทศบาลบ้านวัดกลาง, โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น, วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น,วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น, เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่น, สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น เอฟ เอ็ม 102 เมกกะเฮิร์ต และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น
สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลกในปี พ.ศ.2562 องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดคำขวัญว่า บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs) ให้ทั่วโลกได้จัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และสนับสนุนให้มีการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูบบุหรี่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภัยคุกคามที่ธุรกิจยาสูบมีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รวมถึงสุขภาพ เศรษฐกิจ และสุขภาวะของประชาชน และเพื่อเสนอมาตรการที่รัฐบาลและภาคประชาชนควรจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาโดยการเผชิญหน้าภัยภาวะวิกฤตที่เกิดจากยาสูบ