รพ. ขอนแก่น ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพประชาชน จัดกิจกรรม “วันส้วมโลก”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันส้วมโลก” World Toilet Day โดยมี พญ.นาตยา มิลล์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันล้างห้องน้ำภายในโรงพยาบาลขอนแก่น

เนื่องจากวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก (World Toilet Day) ซึ่งกำหนดโดยองค์การส้วมโลก หรือ World Toilet Organization เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก และเพื่อให้ผู้ใช้ส้วมตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมให้มากขึ้น   โรงพยาบาลขอนแก่นจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตในด้านการขับถ่ายที่มีอนามัยมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ และมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องเพื่อลดการเจ็บป่วย การเกิดโรคติดต่ออันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกด้วย