รพ.ขอนแก่น เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วย คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และคุณณิชรัตน์ นาควิเชียร รองหัวหน้าพยาบาลด้านคุณภาพและมาตรฐานบริการพยาบาล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2562 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร