รพ.ขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ PNC stroke จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลขอนแก่นและภาคีเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ PNC stroke จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ว่าปฏิบัติตามมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด  การจัดระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง PNC : Stroke ) โดยมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบในนามโรงพยาบาลขอนแก่น   ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 “Change and Collaboration  for Sustainability”  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปาเกร็ด จ.นนทบุรี