รพ.ขอนแก่น โดยกลุ่มงานอายุรกรรม จัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 “Interprofessional Care in Internal Medicine”

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานอายุรกรรม จัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 “Interprofessional Care in Internal Medicine”  โดยมี นพ.ประวิทย์  ทวีแสงสุขสกุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม เป็นประธาน  และกล่าวรายงานโดย นพ. สมชาย  วงศ์ขันตี ประธานกรรมการจัดประชุมวิชาการ

การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านอายุรศาสตร์ แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลอันดีต่อการให้บริการผู้ป่วย และการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชียวชาญสาขาต่างๆ และการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ทางวิชาการด้านอายุรศาสตร์  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากร และสหสาขาวิชาชีพจากหน่วยงานสาธารณสุขในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น