รพ.ขอนแก่น ได้รับรางวัล “ต้นแบบสงฆ์ไทยไกลโรค” และคุณธัญลักษณ์ โมราษฎร์ คุณวาสนา ปัดไธสง ได้รับรางวัล “นักโภชนาการต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรค”