รพ.ขอนแก่น Kick Off “การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น Kick Off “การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ” นำโดย ดร.จงกลณี จันทรศิริ ประธานคณะกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และคุณวิรัช มั่นในบุญธรรม รองประธานฯ โดยมี นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย รองผู้อำนวยการอาวุโสและประธานสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดและร่วมเดินเยี่ยมหน่วยงานที่มีการดำเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วย และหน่วยงาน จัดสภาพแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้มาใช้บริการ สามารถเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม