ต้อนรับนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการรถพยาบาล เพื่อการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ชั้น 5 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการรถพยาบาล เพื่อการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล โรงพยาบาลขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บในการให้บริการประชาชน ในระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่มาพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น นับว่ามีต้นทุนที่ดีในการดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยมีการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บที่ยาวนาน และผลักดันเกิดกฎหมายในด้านการป้องกันการบาดเจ็บทางถนนที่สำคัญในระดับประเทศ โดยมีนายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ เป็นแกนนำที่สำคัญ และมีภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น มีเป้าหมายร่วมกันที่จะช่วยกัน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทำให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบบริการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น