รับมอบโล่ยกย่องเกียรติคุณ โรงพยาบาลต้นแบบ และนักโภชนาการต้นแบบ “สงฆ์ไทยไกลโรค”

19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้ารับมอบโล่ยกย่องเกียรติคุณ โรงพยาบาลต้นแบบ และ นางสาวธัญลักษณ์ โมราษฎร์ นักโภชนาการชำนาญการ และนางวาสนา ปัดไธสง โภชนากรปฏิบัติงาน จากกลุ่มงานโภชนศาสตร์ เข้ารับรางวัล “นักโภชนาการต้นแบบ สงฆ์ไทยไกลโรค” จากโครงการขับเคลื่อนมุ่งเป้าเพื่อสื่อสารโภชนปัญญา “สงฆ์ไทยไกลโรค” สู่พระสงฆ์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้มอบรางวัล จัดขึ้น ณ วัดบูรพ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา