รับรางวัล “ดีเด่น” ด้านบุคลากร ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงานอาคาคารควบคุมจากการประกวด Thailand Energy Award 2019

 

โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัล “ดีเด่น”

ด้านบุคลากร ประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงานอาคาคารควบคุม

จากการประกวด Thailand Energy Award 2019

ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ซึ่งรางวัลนี้ได้จากความร่วมมือ ร่วมใจ ของผู้บริหาร และบุคคลากรทุกระดับจากทุกหน่วยงาน

โดย นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เข้ารับรางวัล

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา