รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประกาศฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อัตราค่าจ้างวันละ 420 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

New Doc 2562 09 12 16.51.39 25620912165316

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง วันละ 320 บาท

คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 18 – 40 ปี (มีใบขับขี่) วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หากมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครด้วยตัวเองที่งานธุรการทั่วไป ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ