รับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น (แพทย์ฝึกหัด)