รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงพยาบาลขอนแก่น
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564