รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลขอนแก่น
ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564