รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลขอนแก่น
ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564