รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2564