รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำวันที่ 8 มกราคม 2564