รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้รับการคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ