รายชื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้คมวามสามารถ ทักษะ และสมรถถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสัมภาณ์พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 ต.ต.63