ร่วมงานสัมมนาระดมสมอง เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์ Khon Kaen Smart Living Lab

 

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงานสัมมนาระดมสมอง เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์ Khon Kaen Smart Living Lab โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

สำหรับกิจกรรมฯ นี้ เกิดเป็นรูปธรรมจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือ สมาร์ทซิตี้ของประเทศ จังหวัดขอนแก่นถูกเลือกเป็นจังหวัดเพื่อนําร่องในเชิงนโยบาย โดยจากการระดมความเห็นของทุกภาคส่วนและความคืบหน้าของกิจกรรมและโครงการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นอัจฉริยะ เครือข่ายทางด้านสุขภาพภายในจังหวัดได้มีกิจกรรมร่วมกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จํานวน 12 หน่วยงาน ว่าด้วยการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) ภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม

เพื่อสร้างประโยชน์กับประชาชนให้สามารถบริหารจัดสุขภาพได้ด้วยตนเองที่บ้าน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านสุขภาพและการแพทย์ให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด