ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 ในการประชุมติดตามการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 ในการประชุมติดตามการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในพื้นที่ : โรงพยาบาลขอนแก่น “องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) กิจกรรมสาสุขอุ่นใจ (คนไทยรอบรู้) Navigator และการสื่อสารตอบโต้ความเสี่ยง (RRHL)” เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับพื้นที่และค้นหาสุดยอดชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยได้ลงเยี่ยมห้องตรวจศัลยกรรม กลุ่มงานผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลขอนแก่น และศูนย์บริการคนพิการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น บ้านโนนกู่ ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น