ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 -12.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาล ตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธาน
ซึ่งมีหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมออกให้บริการแก่ประชาชน ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอพระยืน โรงพยาบาลพระยืน โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ และโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยให้บริการประชาชน ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยา ตรวจทันตกรรม แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัด พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสุขภาพผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เยี่ยมบ้านและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้เข้าเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.