ร่วมประชุมและร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนการประเมินรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (DSC)

วันที่ 31 ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน คณะกรรมการ DSC Stoke, DSC STEMI, DSC TRAUMA, DSC Spinal injury,  คณะกรรมการ PCT  PST  เข้าร่วมประชุมและร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนการประเมินรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (DSC)   โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัล DSC ที่ผ่านการประเมิน  การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ  เพื่อพัฒนาต่อยอดระหว่างมาตรฐานกับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  นำสู่การยกระดับ  การพัฒนาคุณภาพเพื่อมุ่งสู่กระบวนการรับรองขั้นก้าวหน้า  Advanced HA ต่อไป