ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือและประสานงานวิจัยทางคลินิก ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่น และ คณะแพทยศาสตร์

วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมหนองแวง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือและประสานงานวิจัยทางคลินิก ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่น และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย ยกระดับการวิจัยทางคลินิกของทั้งสองสถาบัน และพัฒนานวัตกรรมทางด้านการแพทย์ เพื่อต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อการให้บริการรักษาผู้ป่วย รวมถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป