ร่วมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น  นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  พร้อมด้วย นพ.อุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมรับการตรวจราชการฯ ในครั้งนี้   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565