ร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ   ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาหลังปริญญา โรงพยาบาลขอนแก่น  วัตถุประสงค์เพื่อตรวจและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาสู่ระบบการประกันคุณภาพสถาบันที่ปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ   ตลอดจนถึงการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ